Mùa tuyệt vời, cuộc sống và văn hóa

Best of Japan

Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: tháng 8 13, 2018

Tôi vận hành trang web https://japan77.net/ (sau đây gọi là "Dịch vụ").

Trang này thông báo cho bạn các chính sách của tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

Tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ này, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong I và Điều kiện, có thể truy cập từ https://japan77.net/

Định nghĩa

 • Dịch vụ: Dịch vụ là trang web https://japan77.net/ được vận hành bởi Bon KUROSAWA.
 • Dữ liệu cá nhân: Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những dữ liệu đó và những thông tin khác thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng xâm nhập vào tài sản của chúng tôi).
 • Dữ liệu sử dụng: Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động hoặc được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng truy cập trang).
 • Cookies: Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).
 • Người điều khiển dữ liệu: Người kiểm soát dữ liệu có nghĩa là thể nhân hoặc pháp nhân (một mình hoặc chung hoặc chung với người khác) xác định mục đích và cách thức mà bất kỳ thông tin cá nhân nào, hoặc sẽ được xử lý. Vì mục đích của Chính sách bảo mật này , chúng tôi là Kiểm soát dữ liệu của Dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ): Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ) có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Bộ điều khiển dữ liệu. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của nhiều Nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.
 • Chủ đề Dữ liệu (hoặc Người dùng)Chủ đề dữ liệu là bất kỳ cá nhân nào đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và là chủ đề của Dữ liệu cá nhân.

Việc Thu Thập và Sử dụng

Tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ của tôi, tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn ("Dữ liệu cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Tên và họ
 • Số điện thoại
 • Cookie và dữ liệu sử dụng

Tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để liên hệ với bạn với các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác có thể bạn quan tâm. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ tôi bằng cách liên hệ với tôi.

Dữ liệu sử dụng

Tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng ("Dữ liệu sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất định danh thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi & Dữ liệu Cookie

Tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi giữ một số thông tin nhất định.

Cookies là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần Dịch vụ của tôi.

Ví dụ về Cookies tôi sử dụng:

 • Cookie phiên. Tôi sử dụng Cookies phiên để vận hành Dịch vụ của mình.
 • Cookie Ưu tiên. Tôi sử dụng Cookies ưu tiên để ghi nhớ sở thích của bạn và các cài đặt khác nhau.
 • Cookie bảo mật. Tôi sử dụng Cookies bảo mật cho mục đích bảo mật.
 • Cookie quảng cáo. Cookie quảng cáo được sử dụng để phục vụ bạn với các quảng cáo có thể có liên quan đến bạn và sở thích của bạn.

Sử dụng dữ liệu

Best of Japan sử dụng dữ liệu thu thập cho các mục đích khác nhau:

 • Cung cấp và duy trì Dịch vụ của tôi
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ của tôi
 • Để cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Dịch vụ của tôi khi bạn chọn làm như vậy
 • Để cung cấp hỗ trợ khách hàng
 • Để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình
 • Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của tôi
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
 • Để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà tôi cung cấp tương tự với những gì bạn đã mua hoặc hỏi về trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

Nếu bạn đến từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA),  Best of Japan cơ sở pháp lý để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được mô tả trong Chính sách bảo mật này tùy thuộc vào Dữ liệu cá nhân tôi thu thập và bối cảnh cụ thể mà tôi thu thập thông tin đó.

Best of Japan có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn vì:

 • Tôi cần thực hiện hợp đồng với bạn
 • Bạn đã cho phép tôi làm như vậy
 • Việc xử lý là vì lợi ích hợp pháp của tôi và nó không bị chi phối bởi các quyền của bạn
 • Tuân thủ pháp luật

Lưu giữ dữ liệu

Best of Japan sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của tôi (ví dụ: nếu tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của tôi.

Best of Japan cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của tôi hoặc tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển sang - và duy trì trên - máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác của bạn, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Nhật Bản và chọn cung cấp thông tin cho tôi, xin lưu ý rằng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân sang Nhật Bản và xử lý dữ liệu đó tại đó.

Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách bảo mật này, theo sau là việc bạn gửi các thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Best of Japan sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn đến một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật của bạn dữ liệu và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Giao dịch kinh doanh

If Best of Japan có liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển. Tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển và tuân theo Chính sách bảo mật khác.

Tiết lộ cho thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp, Best of Japan có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc đáp ứng yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Yêu cầu pháp lý

Best of Japan có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Để bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Best of Japan
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể có liên quan đến Dịch vụ
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng
 • Để bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với tôi nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hay phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận được để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Chính sách của chúng tôi về Tín hiệu "Không theo dõi" theo Đạo luật bảo vệ trực tuyến California (CalOPPA)

Tôi không hỗ trợ Không theo dõi ("DNT"). Không theo dõi là tùy chọn bạn có thể đặt trong trình duyệt web của mình để thông báo cho các trang web mà bạn không muốn bị theo dõi.

Bạn có thể bật hoặc tắt Không theo dõi bằng cách truy cập trang Tuỳ chọn hoặc Cài đặt của trình duyệt web của bạn.

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có quyền bảo vệ dữ liệu nhất định. Best of Japan nhằm mục đích thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn sửa, sửa đổi, xóa hoặc giới hạn việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn được thông báo về Dữ liệu Cá nhân nào tôi giữ về bạn và nếu bạn muốn xóa dữ liệu đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với tôi.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

 • Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin chúng tôi có về bạn. Bất cứ khi nào có thể, bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân ngay trong phần cài đặt tài khoản của mình. Nếu bạn không thể tự thực hiện những hành động này, vui lòng liên hệ với tôi để hỗ trợ bạn.
 • Quyền cải chính. Bạn có quyền chỉnh sửa thông tin của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền phản đối. Bạn có quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 • Quyền hạn chế. Bạn có quyền yêu cầu tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền di chuyển dữ liệu. Bạn có quyền được cung cấp một bản sao thông tin tôi có về bạn theo định dạng có cấu trúc, dễ đọc bằng máy và thường được sử dụng.
 • Quyền rút lại sự đồng ý. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào Best of Japan dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn

Xin lưu ý rằng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của bạn trước khi trả lời các yêu cầu đó.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của tôi. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Cung cấp dịch vụ

Tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp dịch vụ"), cung cấp Dịch vụ thay mặt tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của mình.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

phân tích

Tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của mình.

 • Google Analytics: Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu đã thu thập để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình. Bạn có thể chọn không tham gia cung cấp hoạt động của mình trên Dịch vụ cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics. Tiện ích bổ sung này ngăn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập. Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập web Bảo mật & Điều khoản của Google trang: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Quảng cáo

Tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hiển thị quảng cáo cho bạn để giúp hỗ trợ và duy trì Dịch vụ của tôi.

 • Google AdSense & Cookie DoubleClick: Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên Dịch vụ của tôi. Việc sử dụng cookie DoubleClick của Google cho phép nó và các đối tác của mình phân phát quảng cáo cho người dùng của tôi dựa trên lượt truy cập Dịch vụ của tôi hoặc các trang web khác trên Internet. Bạn có thể từ chối sử dụng Cookie DoubleClick để quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập Trang web Cài đặt Quảng cáo Google: http://www.google.com/ads/preferences/

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

Tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Bảo mật của trẻ em

Dịch vụ của tôi không đề cập đến bất cứ ai dưới 18 tuổi ("Trẻ em").

Tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con bạn đã cung cấp cho tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với tôi. Nếu tôi biết rằng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không cần xác minh về sự đồng ý của cha mẹ, tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Thỉnh thoảng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của mình. Tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc thông báo nổi bật về Dịch vụ của tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày có hiệu lực" ở đầu Chính sách bảo mật này.

Bạn nên xem lại chính sách bảo mật này định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên lạc với tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với tôi:

 • Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi: https://japan77.net/contact/

2018-08-13

Bản quyền © Best of Japan , 2021 Mọi quyền được bảo lưu.